Stiùireadh farsaing mu lìonadh a-steach Foirm F

Chaidh an stiùireadh seo a chur ri chèile gus cuideachadh riut foirm-iarrtais a lìonadh a-steach, a dh’fheumas tu cleachdadh nuair a dh’iarras tu gun tèid Clàr na Croitearachd a cheartachadh. Tha an fhoirm seo a’ leigeil leat fiosrachadh a thoirt seachad mar thaic ris an iarrtas agad airson ceartachaidh dhan Neach-ghleidhidh, ris a bheil e an urra an Clàr a chumail. Gabhaidh an Neach-gleidhidh beachd a bheil ceartachadh don chlàr iomchaidh a rèir an fhiosrachaidh am broinn an iarrtais agad agus, ma tha e sàsaichte gur h-e seo an suidheachadh, gabhaidh e ceuman gus an Clàr atharrachadh ga rèir.

Feumar na raointean uile a bhuineas ri cur a-steach an iarrtais seo a lìonadh a-steach.  Bu chòir dhut an fhoirm-iarrtais a lìonadh a-steach cho coileanta agus a ghabhas oir mura toir thu am fiosrachadh a tha a dhìth, dh’fhaodadh èirigh mar thoradh gun tèid an t-iarrtas agad a chur air ais thugad, a dh’adhbharaicheas dàil a ghabhadh seachnadh air an iarrtas agad airson ceartachaidh don Chlàr. Bu chòir an t-iarrtas air a lìonadh a-steach a chur dhan Choimisean gus a chur air adhart dhan Neach-ghleidhidh.

Iarrtas airson ceartachaidh

Uaireannan, faodaidh gun tèid a nochdadh gu bheil ‘mearachd’ air Clàr na Croitearachd. Seo briathar reachdail a tha ga mhìneachadh ann an earrann 16(7) de dh’Achd Ath-leasachadh na Croitearachd (Alba) 2010 (“Achd 2010”) mar ‘rudeigin a dh’fhàgadh às le mearachd agus rudeigin a chuireadh a-steach le mearachd’.

Nuair a thachras seo, tha e comasach iarraidh air Neach-gleidhidh Clàran na h-Alba, ris a bheil e an urra an Clàr a chumail, a’ mhearachd anns a’ Chlàr a cheartachadh. A thaobh Clàr na Croitearachd, tha am briathar ‘ceartaich’ ga mhìneachadh ann an Achd 2010 mar ‘mearachd sam bith na bhroinn a cheartachadh le bhith a’ cur rudeigin a-steach, ag atharrachadh rudeigin na bhroinn, no a’ toirt rudeigin air falbh bhon Chlàr’.

Mas e gun deach a’ mhearachd anns a’ Chlàr a dhèanamh le mearachd ann an iarrtas airson clàraidh, faodaidh an neach a rinn an t-iarrtas sin iarraidh gun tèid a’ mhearachd a cheartachadh.

Tha cead aig an Neach-ghleidhidh an Clàr a cheartachadh far a bheil mearachd air a dèanamh le Coimisean na Croitearachd ann a bhith a’ cur a-steach an iarrtais aca fhèin airson clàraidh no a’ cur air adhart iarrtais a chuir cuideigin eile a-steach, an dara cuid air iarrtas a’ Choimisein no air iarrtas an neach a rinn an t-iarrtas airson clàraidh.

Tha cead aig an Neach-ghleidhidh an Clàr a cheartachadh an dara cuid air iarrtas a thèid a chur dha no ga dheòin fhèin, nuair a rinn Clàran na h-Alba mearachd a’ dèanamh suas no ag atharrachadh a’ Chlàir.

Nuair a thachras ceartachadh, feumaidh an Neach-gleidhidh fios a chur gu neach sam bith air am bi e a’ bualadh ann am beachd an Neach-ghleidhidh, agus dhan Choimisean, ann an sgrìobhadh.

Ceartachadh an dèidh clàraidh a' chiad turas

Tha ullachadh ann an Achd 2010 nuair a thèid an Clàr a cheartachadh gus mearachd stuthach (mearachd ann an gin de na h-adhbharan a dh’fheumar cur sa Chlàr-chlàraidh, mar chrìochan na croite) a chur ceart ri linn ùine-dùbhlain’ nan naoi mìosan an dèidh croit a chlàradh a’ chiad turas, feumar fios às ùr a thoirt mun chlàradh agus bidh an ùine-dùbhlain a’ tòiseachadh a-rithist. Pàighidh an Neach-gleidhidh cosgaisean sam bith a dh’èirich gus fios às ùr a thoirt mun chlàradh nuair a tha an ceartachadh mar thoradh air mearachd leis an Neach-ghleidhidh no leis a’ Choimisean ann an làimhseachadh an iarrtais-chlàraidh no nuair a bhathar a’ cur iarrtais dhan Neach-ghleidhidh às an leth fhèin.

Cuiridh an Neach-gleidhidh Teisteanas-clàraidh ùr a-mach a rèir mar a bhios iomchaidh.

Urras an dèidh call

Ann an suidheachaidhean sònraichte, tha ullachadh ann an Achd 2010 gum bi aig Neach-gleidhidh Clàran na h-Alba ri neach a chuidhteachadh a dh'fhuiling call ceangailte ri Clàr na Croitearachd.

Tha Achd 2010 a’ leagail a-mach nan ceistean às an tig mar thoradh call a ghabhas cuidhteachadh anns am faodadh an Neach-gleidhidh a bhith buailteach. Nam measg seo tha mearachd anns a’ Chlàr a rinn an Neach-gleidhidh a’ dèanamh suas no ag atharrachadh Clàr-clàraidh no a’ dèanamh atharrachaidhean an dèidh sin, a bhiodh feumach air ceartachadh anns a’ Chlàr gus an cur ceart.

Tha ullachadh ann an Achd 2010 cuideachd, ge-tà, gu bheil suidheachaidhean ann nuair nach bi an Neach-gleidhidh buailteach neach a chuidhteachadh. Mar eisimpleir, chan eil an Neach-gleidhidh buailteach neach a chuidhteachadh nan robh fios, no bha còir gum biodh fios, aig an neach mun mhearachd a dh’iarras urras airson call nuair a chaidh an call adhbharachadh leis a’ ghnìomh fhoilleil no mhì-fhaiceallach leis an neach ag iarraidh cuidhteachaidh airson call. Tha cuidhteachadh ga chumail a-mach cuideachd nuair a bhios a’ mhearachd ceangailte ri mearachd ann an dealbhadh chrìochan sam bith air an taisbeanadh ann an Clàr-clàraidh, mas e mearachd a tha ann nach biodh air a bhith air a ceartachadh le tarraing air mapa suirbhidh an òrdanais no a leithid de mhapa a rèir mar a bhios an Neach-gleidhidh, air adhbharan earrann 11(2)(a) a’ meas iomchaidh.

Cha bhi cuidhteachadh ri phàigheadh a thaobh mearachd leis an Neach-ghleidhidh gus a bheilear air co-dhùnadh a ghabhail mu cheartachadh a’ Chlàir agus a tha call sam bith air ath-bhreithneachadh a rèir a’ cheartachaidh.

Tha ullachadh ann an Achd 2010 cuideachd gum bi an Coimisean buailteach neach a chuidhteachadh airson call a dh’fhuilingeadh nuair a dh’fheumas an neach sin iarrtas ùr a chur a-steach airson clàraidh no ceartachadh iarraidh mar thoradh air mearachd a rinn an Coimisean nuair a bhathar a’ cur adhart iarrtais airson clàraidh dhan Neach-ghleidhidh no a' cur a-steach iarrtais às an leth fhèin.

Notaichean agus stiùreadh airson lionadh a-steach iarrtasan gus clàr na croitearachd a cheartachadh

Foirm F (PDF, 812KB)

Nota 1 Tuairisgeul den Chroit

Bu chòir dhut Àireamh na Croite no a’ Chùil-chinn/na Roinn-ruithe air Clàr na Croitearachd a thoirt. Bu chòir dhut an t-ainm a thathar a’ gabhail air a’ chroit no a’ chùl-chinn/an roinn-ruithe agus ainm na Sgìre sa bheil iad stèidhichte a thoirt cuideachd.

Nota 2 Adhbhar ris a’ Cheartachadh

Bu chòir dhut feum an earrann seo den Fhoirm a chur gu feum gus fiosrachadh a thoirt seachad mun mhearachd ann an Clàr na Croitearachd a tha thu ag iarraidh atharrachadh. Am measg nam mearachdan a dh'fhaodadh a bhith ann tha rudeigin tha rudeigin a dh’fhàgadh às a’ Chlàr le mearachd no rudeigin a chuireadh a-steach ann le mearachd.

Faodaidh gum faigh thu gun tèid agad air an t-seòrsa de mhearachd a tha ann a mhìneachadh ann an sgrìobhadh (mar eisimpleir, far a bheil mearachd ann an ainm no seòladh) ach tha ma thu a’ creidsinn gu bheil mearachd anns an fhiosrachadh air a shealltainn air Plana sa Chlàr, bidh e na chuideachadh dhan Neach-ghleidhidh ma bheir thu plana gus am fiosrachadh a tha thug ag iarraidh cur a-steach sa Chlàr no toirt às a shoilleireachadh. Bu chòir gun gèilleadh na planaichean uile ris na slatan-tomhais mu mhapadh ann anns an sgrìobhainn-stiùiridh aig Clàran na h-Alba ‘Slatan-tomhais mu Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd: Stiùireadh mu ullachadh phlanaichean airson iarrtasan gu Clàr na Croitearachd agus faodaidh an Neach-gleidhidh earrann às a’ mhapa aig suirbhidh an òrdanais a thoirt seachad ma bhios seo a dhìth. Thèid a’ chìs gus earrann den mhapa aig suirbhidh an òrdanais a thoirt seachad a chur an cèill ann an Òrdan Clàr na Croitearachd (Cìsean) (Alba) 2012.

Air a bhonntachadh air an fhiosrachaidh air a thoirt seachad anns an iarrtas agad airson ceartachaidh, nì an Neach-gleidhidh sgrùdadh air a’ Chlàr a dhèanamh a-mach a bheil mearachd ann. Ma tha e sàsaichte gu bheil an Clàr mì-chruinn, cumaidh e air gus an Clàr a chur ceart le bhith a’ ceartachadh na mearachd le bhith a’ cur a-steach no ag atharrachadh rudeigin ann, no a’ toirt rudeigin air falbh bhon Chlàr.

Nota 3 Ceadachadh

Nuair a lìonas tu an earrann seo den fhoirm a-steach, bheir thu cead dhan Neach-ghleidhidh dèanamh a-mach a bheil mearachd anns a’ Chlàr agus, ma tha e sàsaichte, an Clàr a cheartachadh.

Feumaidh tu d’ ainm a chur a-steach mar an Tagraiche ag iarraidh gun tèid Clàr na Croitearachd a cheartachadh. Feumaidh tu do cheann-latha-breith a thoirt cuideachd. Ged a tha am fiosrachadh seo a dhìth air Coimisean na Croitearachd, chan eil de dh’ùghdarras aig Clàran na h-Alba fo na h-ullachaidhean buntainneach ann an Achd Dìon-dàta 1998 gus fiosrachadh pearsanta den t-seòrsa a chumail sna tasgaidhean aca. Air an adhbhar seo, thèid an ceann-latha-breith agad a dhubhadh às le Coimisean na Croitearachd mus tèid an t-iarrtas agad a chur air adhart don Neach-ghleidhidh agus cha tèid a chumail an cois an iarrtais agad mar chuid den chlàr phoblach. Bu chòir dhut an seòladh-puist agus an àireamh-fòn agad a chur a-steach cuideachd.

Feumaidh tu am pearsa sa bheil thu ag iarraidh ceartachaidh, is e sin croitear, croitear mar shealbhadair-còmhnaidhe, uachdaran no sealbhadair, a dhearbhadh cuideachd.

Mas e gun ceartaich an Neach-gleidhidh an Clàr, bu chòir dhut fios a thoirt a bheil thu ag iarraidh gun tèid an Teisteanas-clàraidh a sheallas an t-atharrachadh air a’ chroit chlàraichte agad a chur thugad le post-dealain. Mas e an fhreagairt air a’ cheist seo ‘tha’ bu chòir dhut fios mun t-seòladh post-dealain agad a chur sa bhogsa air a shon.

Mar roghainn eile, ma tha thu ag iarraidh gun tèid an Teisteanas-clàraidh a chur thugad sa phost, bu chòir dhut an seòladh agad a chur sa bhogsa air a shon.

Ma tha thu a’ cur do làimhe ris às leth an tagraiche, bu chòir dhut fiosrachadh mun ainm, mun t-seòladh agus mun chòd-phostachd agad a lìonadh a-steach. Bu chòir dhut cur an cèill cuideachd an t-adhbhar gu bheil thu a’ cur do làimh ris an fhoirm agus/no am pearsa sa bheil thu ga dhèanamh, mar eisimpleir ‘neach-lagha mar neach-gnìomha airson an tagraiche’.

San dealachadh, bu chòir dhut an fhoirm a lìonadh le bhith a’ cur ainm is ceann-latha san àite air an son. Ann a bhith ga dhèanamh, tha thu a’ daingneachadh gus bheil am fiosrachadh air a thoirt seachad anns an iarrtas agus anns a’ phlana na chois (ma tha e a dhìth) ceart a rèir d’ eòlais agus do bheachdan agus gu bheil thu ag iarraidh ceartachaidh air Clàr na Croitearachd.

Was this page helpful?