Stiùireadh farsaing mu lìonadh a-steach Foirm G

Buinidh an stiùireadh seo ri lìonadh a-steach Foirm G (fios gu Neach-gleidhidh a’ Choimisein and dèidh co-dhùnadh riaghlachail a bhith air a cheadachadh).

Feumar na raointean uile a bhuineas ri cur a-steach an iarrtais seo a lìonadh a-steach. Mura tèid am fiosrachadh a tha a dhìth a thoirt seachad, dh’fhaodadh èirigh mar thoradh gun cuirear an t-iarrtas air ais, a dh’adhbharaicheas dàil a ghabhadh seachnadh air a bhith a’ beachdachadh air na ceistean a bhuineas ris.

Tha Earrann 10 (3) de dh’Achd Ath-leasachadh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh air an Neach-ghleidhidh Clàr na Croitearachd atharrachadh ma thachras gum builichear iarrtas a dh’adhbharaich feumalachd gun rachadh a’ chroit a tha sa cheist a chlàradh. Eisimpleir de seo, is e far a bheilear air iarrtas riaghlachail gus croit a mheudachadh aontachadh, nuair a thèid an Clàr atharrachadh mar as còir.

Feumaidh tagraichean a dh’iarras iarrtas riaghlachail ceangailte ri meudachadh, ionnlaid, roinneadh, ath-thòiseachadh, cead ri gabhail no roinneadh cùl-cinn fios a thoirt don Choimisean an taobh a-staigh trì mìosan an dèidh don iarrtas a bhith air a bhuileachadh gun do thachair an t-atharrachadh air a’ chroit. Mura tèid fios a thoirt don Choimisean an taobh a-staigh na h-ùine seo, bidh e a’ ciallachadh gun tèid a mheasadh nach do thachair an gnìomh riaghlachail.

Aon uair is gum faigh e fios, feumaidh an Coimisean a fios a thoirt don Neach-ghleidhidh gus am faod am fiosrachadh mu chlàradh na croite ùrachadh.

Ma bhuineas an t-iarrtas riaghlachail ri roinneadh no dì-chroiteadh, bheir an Coimisean fios don Neach-ghleidhidh gun deach an t-iarrtas a bhuileachadh agus atharraichidh an Neach-gleidhidh an Clàr.

Ma bhuineas an t-iarrtas ri dì-chroiteadh agus ma tha e san amharc aig a’ chroitear am fearann a tha sa cheist fhaighinn, feumaidh an croitear fios a thoirt don Choimisean nuair a thathar air am fearann fhaighinn. Atharraichidh an Neach-gleidhidh an Clàr gun feum air iarrtas air leth anns gach suidheachadh.

Iarrtas Foirm G

Foirm G (PDF, 804KB)

Nota 1 Tuairisgeul den Chroit

Feumar àireamh na Croite air Clàr na Croitearachd, Ainm na Croite, am Baile agus an Sgìre a chur a-steach.

Nota 2 Fios mun Atharrachadh a tha a Dhìth

Cleachdar an earrann seo den fhoirm gus fios a thoirt mun cho-dhùnadh riaghlachail a’ bualadh air a’ chroit. Ma thathar ga iarraidh, faodar plana a chleachdadh gus an seòrsa atharrachaidh agus a’ bhuaidh a bheir e a shoilleireachadh.

Feumaidh plana sam bith a chleachdar gus an seòrsa co-dhùnaidh riaghlachail a tha ann agus a’ bhuaidh a bheir e air a’ chroit a shoilleireachadh agus am fiosrachadh a tha air a ghleidheadh air Clàr na Croitearachd gèilleadh ris na slatan-tomhais mu mhapadh anns an sgrìobhainn-stiùiridh aig Clàran na h-Alba ‘Slatan-tomhais mu Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd: Stiùireadh mu ullachadh phlanaichean airson iarrtasan gu Clàr na Croitearachd’.

Was this page helpful?