Stiùireadh farsaing mu lìonadh a-steach Foirm E

Buinidh an stiùireadh seo ri lìonadh a-steach Foirm E (iarrtas gus tachartas an dèidh làimhe a’ bualadh air cùl-cinn no fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe clàraichte a chlàradh).

Foirm E (PDF, 899KB)

Chaidh an fhoirm a dhealbhadh air dà adhbhar. Anns a’ chiad dol-a-mach, tha e a’ leigeil leat fiosrachadh a tha a dhìth air Neach-gleidhidh Clàran na h-Alba gus Clàr-clàraidh a chlàradh is a chur a-mach airson a’ chùil-chinn/an fhearainn air a ghleidheadh mar roinn-ruithe agad a thoirt seachad.  San dara dol-a-mach, tha pàirtean sònraichte den fhoirm airson Coimisean na Croitearachd a bheir sùil air an iarrtas agad mus tèid a chur air adhart dhan Neach-ghleidhidh gus a chlàradh.

Feumar na raointean uile a bhuineas ri cur a-steach an iarrtais seo a lìonadh a-steach.  Bu chòir dhut an fhoirm-iarrtais a lìonadh a-steach cho coileanta agus a ghabhas oir mura toir thu am fiosrachadh a tha a dhìth, dh’fhaodadh èirigh mar thoradh gun tèid an t-iarrtas agad a chur air ais thugad, a dh’adhbharaicheas dàil a ghabhadh seachnadh air clàradh na croite agad.

Adhbhar na Foirme

Bu chòir Foirm E a lìonadh a-steach nuair a thathar a’ dèanamh iarrtais gus tachartas a’ bualadh air cùl-cinn/fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a chlàradh a rèir cumhaichean earrann 25 de dh’Achd Ath-leasachadh Croitearachd 2010.

Bu chòir an t-iarrtas a chur a-steach dhan Choimisean an toiseach, a nì sgrùdadh air an fhiosrachadh a rèir Clàr nan Croitean mus tèid a chur air adhart dhan Neach-ghleidhidh.

Nota 1 Fiosrachadh mun Iarrtas

Ma tha thu a’ cur an iarrtais agad a-steach às leth eagrachaidh no companaidh bu chòir dhut ainm an eagrachaidh no na companaidh a chur anns an raon iomchaidh.

Mar roghainn eile, feumaidh tu d’ ainm is do sheòladh agus àireamh-fòn tron latha le còd na sgìre ionadail a chur a-steach.

Cuideachd, feumaidh tu an ceann-latha-breith agad a chur a-steach. Ged a tha am fiosrachadh seo a dhìth air Coimisean na Croitearachd, chan eil de dh’ùghdarras aig Clàran na h-Alba fo na h-ullachaidhean buntainneach ann an Achd Dìon-dàta 1998 gus fiosrachadh pearsanta den t-seòrsa a chumail sna tasgaidhean aca. Air an adhbhar seo, thèid an ceann-latha-breith agad a dhubhadh às le Coimisean na Croitearachd mus tèid an t-iarrtas agad a chur air adhart don Neach-ghleidhidh agus cha tèid a chumail an cois an iarrtais agad mar chuid den chlàr phoblach.

Faodaidh tu fiosrachadh a chur ann cuideachd mu àireamh an fhòn-làimhe agad agus mu sheòladh post-dealain ma thogras tu gus an roghainn a thoirt do Choimisean na Croitearachd fios a chur ort le fear seach fear de na modhan seo.

Adhbhar airson Clàraidh

Bu chòir dhut giorrachadh beag a thoirt mun adhbhar agad airson clàradh anns a’ bhogsa air a shon.

Tha ullachadh ann an earrann 25 de dh’Achd Ath-leasachadh Croitearachd (Alba) 2010 airson nan adhbharan riaghlachail a chruthaicheas iarrtas-clàraidh gus an inntrig ann an Clàr na Croitearachd airson cùl-cinn clàraichte a chlàradh. Mar eisimpleir, toirt-thairis seilbh fearainn air a bheil croit chlàraichte air a suidheachadh ri bhith air a chlàradh. Tha na ‘tachartasan’ seo, mar a tha iad air an comharrachadh gu neo-fhoirmeil sna Notaichean-mìneachaidh ann an Achd Leasachadh Croitearachd (Alba) 2010 mar ‘thachartasan-adhbharachaidh’ ach faodar an comharrachadh a-cheart cho math mar ‘adhbharan airson clàraidh’ no an t-adhbhar a tha agad gus clàradh iarraidh ann an Clàr na Croitearachd’.

Nota 2 Fiosrachadh mu Luchd-gnìomha (ma tha iomchaidh)

Ann an cuid de shuidheachaidhean, faodar an t-iarrtas a chur a-steach às leth an tagraiche a tha air ainmeachadh ann an earrann 1 den fhoirm seo le cuideigin ag obair mar luchd-gnìomha dha – mar eisimpleir, neach-lagha. Ma tha thu nad neach-lagha, a bharrachd a bhith a’ toirt seachad fios mun tagraiche ann an earrann 1 den fhoirm seo, bu chòir dhut fios a chur a-steach mu d’ ainm, do chomharradh, do sheòladh-puist, còd-postachd agus àireamh-fòn tron latha ann an earrann 2 den fhoirm seo. Cuideachd, faodaidh tu fiosrachadh a chur ann cuideachd mu àireamh an fhòn-làimhe agad agus mu sheòladh post-dealain ma thogras tu gus an roghainn a thoirt do Choimisean na Croitearachd fios a chur ort le fear seach fear de na modhan seo.

Nota 3 Tuairisgeul den Chùl-chinn no den Fhearann air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe

Bu chòir dhut Àireamh a’ chùil-chinn/na Roinn-ruithe air Clàr na Croitearachd, an Àireamh air Clàr nan Croitean a thoirt agus an seòrsa de chleachdadh-fearainn ris a bheil an t-iarrtas ceangailte (m. e. cùl-cinn no fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe) a shònrachadh. Bu chòir ainm a’ chùil-chinn/an fhearainn air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a thoirt agus an Sgìre sa bheil e.

Bu chòir dhut fios a leigeil ma tha thu air plana a’ sealltainn a’ chùil-chinn/an fhearainn air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a chur an cois an iarrtais agad le bhith a’ briogadh anns a’ bhogsa bhuntainneach. Bu chòir gun gèilleadh na planaichean uile ris na slatan-tomhais mu mhapadh ann anns an sgrìobhainn-stiùiridh aig Clàran na h-Alba ‘Slatan-tomhais mu Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd: Stiùireadh mu ullachadh phlanaichean airson iarrtasan gu Clàr na Croitearachd’.

Nota 4 An deach Sealbhadair a’ Chùil-chinn/an Fhearainn air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe atharrachadh?

Bu chòir dhut fios a leigeil a bheil atharrachadh sam bith air sealbhadaireachd a’ chùil-chinn/an fhearainn air a ghleidheadh mar roinn-ruithe. Leigidh an Clàr-clàraidh fhaicinn cò tha a’ nochdadh mar shealbhadair an-dràsta.

Nuair a dh’fheumar atharrachadh a dhèanamh, bu chòir dhut ainm is seòladh an t-sealbhadair (no gach sealbhadair ma tha barrachd air aonan ann) a tha ri dhubhadh às agus gach sealbhadair ùir a tha ri chur a-steach anns a’ chlàr a thoirt.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 4 den fhoirm agus earrann 11 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm is seòladh sealbhadair/shealbhadairean sam bith eile aig a bheil còir anns a’ chùl-chinn a chur a-steach.

Nota 5 Iarrtas gus Cùl-cinn/Fearann air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe a Mheudachadh

Bu chòir an earrann seo a lìonadh nuair a thathar air an cùl-cinn a mheudachadh, no iarrtas a dhèanamh gus am meudachadh, fo earrann 51 de dh’Achd nan Croitearan (Alba) 1993. Na leithid de shuidheachaidhean, feumar plana a sheallas an àrainn air a meudachadh a chur an cois an iarrtais. Bu chòir gun gèilleadh am plana ris na slatan-tomhais mu mhapadh ann anns an sgrìobhainn-stiùiridh aig Clàran na h-Alba ‘Slatan-tomhais mu Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd: ‘Stiùireadh mu ullachadh phlanaichean airson iarrtasan gu Clàr na Croitearachd’.

Nota 6 Iarrtas mu Ath-thòiseachadh a’ Chùil-chinn/an Fhearainn air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe

Bu chòir an earrann seo den fhoirm a lìonadh a thaobh iarrtais gus ath-thòiseachadh air cùl-cinn/fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a chlàradh, no nuair a thathar air ath-thòiseachadh sealach a shìneadh no a dhèanamh buan, no nuair a bhios fearann air ath-thòiseachadh ri dhol na chùl-chinn/na fhearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe.

A thaobh ath-thòiseachaidh ùir, an dara cuid sealach no buan, no atharrachadh air àrainn air a h-ath-thòiseachadh na cùl-cinn/fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe, feumar plana a’ sealltainn an fhearainn air a bheilear a’ bualadh a chur a-steach. A thaobh sìnidh ùine ath-thòiseachaidh shealaich (no ath-thòiseachadh sealach ga dhèanamh buan), feumar fiosrachadh a thoirt mu chead agus mun ùine aig an ath-thòiseachadh shealach.

Nota 7 Iarrtas mu Roinneadh a’ Chùil-chinn/an Fhearainn air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe

Bu chòir an earrann seo den fhoirm a lìonadh nuair a bhios atharrachadh air roinneadh a’ chùil-chinn/an fhearainn air a ghleidheadh mar roinn-ruithe.

A thaobh roinnidh ùir (an dara cuid sealach no buan), feumar plane den fhearann air a bheilear a’ bualadh a thoirt seachad. A thaobh sìnidh ùine roinnidh shealaich (no roinneadh sealach ga dhèanamh buan), feumar fiosrachadh a thoirt mu chead agus mun ùine aig an roinneadh shealach.

Bu chòir dhut seòladh na Croite a chur a-steach. Nuair a tha a’ chroit air a bhith air a clàradh ann an Clàr na Croitearachd mar-thà, bu chòir Àireamh na Croite ann an Clàr na Croitearachd a thoirt.

A thaobh croite nach eil air a clàradh, bu chòir ainm is seòladh iomlan le còd-postachd a’ chroiteir no a’ chroiteir mar shealbhadair-còmhnaidhe a thoirt a rèir mar as iomchaidh.  Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 7 den fhoirm agus earrann 11 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm croiteir/chroitearan sam bith eile a chur a-steach.

Is e a tha ann an croitear neach-gabhail a rèir brìgh earrann 3 de dh’Achd nan Croitearan (Alba) 1993. Bu chòir mar sin ainm agus seòladh an neach a tha air a chlàradh le Coimisean na Croitearachd mar an croitear a chur a-steach mar neach-gabhail an seo. Ann am beagan shuidheachaidhean far a bheil dithis neach-gabhail, bu chòir dhut na h-ainmean agus na seòlaidhean aca a chur a-steach.

Is e a tha ann an croitear mar shealbhadair-còmhnaidhe croitear no cuideigin air ainmeachadh leis a’ chroitear aig àm a’ cheannaich bhon uachdaran no a cheannaich a’ chroit bho leithid de neach agus nach eilear air a’ chroit a leigeil gu pàrtaidh sam bith eile. Nuair a tha aon neach no barrachd air a’ chroit a cheannach, feumaidh iad a bhith nan sealbhadairean air ìre làn na croite gus a bhith mar chroitear mar shealbhadair-còmhnaidhe. Feumar ainm agus seòladh gach croiteir mar shealbhadair-còmhnaidhe a thoirt.

Bu chòir dhur briogadh anns a’ bhogsa iomchaidh gus leigeil fhaicinn a bheil thu a’ dèanamh iarrtais gus an ùine an lùib roinnidh air a chlàrachadh a shìneadh. Mas e an fhreagairt air a’ cheist seo ‘tha’, bu chòir dhut an comharradh air a’ Chlàr-chlàraidh an-dràsta a chur a-steach, an ceann-latha deireannach ùr a thoirt seachad agus, ma tha a’ chroit air a clàradh, Àireamh na Croite air Clàr na Croitearachd a chur sna bogsaichean iomchaidh.

Bu chòir dhur briogadh anns a’ bhogsa iomchaidh gus leigeil fhaicinn a bheil thu a’ dèanamh iarrtais gus an ùine an lùib roinnidh air a chlàrachadh a thoirt gu crìch. Mas e an fhreagairt air a’ cheist seo ‘tha’, bu chòir dhut an comharradh air a’ Chlàr-chlàraidh an-dràsta a chur a-steach agus, ma tha a’ chroit air a clàradh, Àireamh na Croite air Clàr na Croitearachd a chur sna bogsaichean iomchaidh.

Nota 8 Iarrtas mu thoirt-thairis chòraichean ann an Cùl-cinn/ann am Fearann air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe

Bu chòir an earrann seo den fhoirm a lìonadh nuair a bhios atharrachadh air na còraichean air an roinneadh sa chùl-chinn/san fhearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe. Feumar fiosrachadh làn mun thoirt-thairis a thoirt, le fios mun chroit/mu na croitean a gheibh no a chailleas còraichean. Ma tha gin de na croitean air a bheilear a’ bualadh gun chlàradh, feumar fiosrachadh mun chroitear no mun chroitear mar shealbhadair-còmhnaidhe a thoirt.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 8 den fhoirm agus earrann 11 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm croiteir/chroitearan sam bith eile a chur a-steach.

Bu chòir an earrann seo a lìonadh cuideachd nuair a bhios còraichean gan toirt-thairis gu no bho luchd-seilbh no luchd-gabhaltais aig nach eil am fearann aca fo ghabhaltas-croitearachd.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa air a shon mura bheil àite gu leòr ann an earrann 8 den fhoirm agus earrann 11 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm is seòladh neach/dhaoine sam bith aig a bheil còir anns a’ chùl-chinn/anns an fhearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a tha am fiosrachadh mun deidhinn ri thoirt air falbh no ri chur ri Clàr na Croitearachd a chur a-steach.

Nota 9 Fiosrachadh air a chur a-steach mar thaic ris an Iarrtas

Is e a tha ann an earrann 9 liosta a leigeas leat na bogsaichean ann a chleachdadh gus leigeil fhaicinn dè am fiosrachadh a chuir thu a-steach fo chòmhdach an iarrtais agad. Bu chòir dhut an earrann seo a lìonadh a-steach oir cuidichidh i riut gus a dhearbhadh gun do chuimhnich thu air na sgrìobhainnean, seic is an leithid a tha dhìth a chur a-steach, agus mar chlàr a chumas Coimisean na Croitearachd den fhiosrachadh a chuireadh an làthair mar thaic ris an iarrtas agad.

Bu chòir dhut am bogsa ann a chleachdadh gus fiosrachadh eile a chuir thu ris an iarrtas agad a nochdadh (a’ cleachdadh earrann ‘Barrachd Fiosrachaidh’ den fhoirm mar a tha a dhìth).

Bu chòir dhut am modh-pàighidh a tha thu ag iarraidh cleachdadh a shònrachadh – seic, Cairt-fhiachan no Cairt-creideis – le bhith a’ cur diog anns a’ bhogsa iomchaidh. Mas ann le seic a tha thu a’ pàigheadh, bu chòir a dhèanamh air a pàigheadh gu ‘Coimisean na Croitearachd’.

Tha fiosrachadh mu na cìsean a chuirear a thaobh iarrtais gus clàradh ann an Clàr na Croitearachd ri fhaotainn ann an Òrdan Clàr na Croitearachd (cìsean) (Alba) 2012.

Nota 10 Ceadachadh

Nuair a lìonas tu a-steach an earrann seo den fhoirm, bidh thu a’ ceadachadh don Neach-ghleidhidh tachartas an dèidh làimhe a’ bualadh air a’ chùl-chinn/air an fhearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe a chlàradh ann an Clàr na Croitearachd.

Tha thu a’ dearbhadh air do shon fhèin agus – nuair as iomchaidh – às leth an duine/nan daoine a tha thu a’ riochdachadh gu bheil am fiosrachadh air a thoirt seachad air an fhoirm agus air a’ phlana na cois ceart a rèir do chuid eòlais is bheachdan.

Cuiridh an Neach-gleidhidh Teisteanas-clàraidh a-mach mar dhearbhadh gu bheil an clàradh air a choilionadh. Sònraich an seòladh post-dealain a tha ag iarraidh airson teastanais mas e do thoil e.

Ma tha thu a’ cur do làimhe ris an fhoirm às leth an tagraiche, feumaidh tu d’ ainm agus do sheòladh a chur sa bhogsa air an son.

Bu chòir am bogsa ‘Cleachdadh Oifigeil’ fhàgail bàn oir thèid seo a lìonadh a-steach le Coimisean na Croitearachd mus cuir iad air adhart gu Clàran na h-Alba e.

Nota 11 Barrachd Fiosrachaidh

Faodaidh tu barrachd fiosrachaidh mu na pàrtaidhean – mar eisimpleir, sealbhadair – nach eil àite gu leòr air a shon ann an àite sam bith eile air an fhoirm – a chur a-steach an seo. Faodaidh tu an earrann seo den fhoirm a chleachdadh cuideachd gus fiosrachadh sam bith eile a bhuineas ris an iarrtas agad nad bheachd a chur ann. Ma chleachdas tu an earrann seo den fhoirm gus barrachd fiosrachaidh a thoirt, bu chòir dhut an earrann den fhoirm ris am buin am fiosrachadh seo a shònrachadh gu soilleir fo cheann air leth, mar eisimpleir ‘Ainm agus Seòladh ro dhubhadh às air lean.’ agus/no ‘Ainm agus Seòladh a’ chroiteir/nan croitearan mar Shealbhadair(ean)-còmhnaidhe’. Ma bhios feum air, cleachd barrachd dhuilleagan mas e do thoil e ach bu chòir gum biodh seo air an ceangal gu soilleir ris a’ phrìomh fhoirm-iarrtais, mar eisimpleir, ‘Barrachd fiosrachaidh mun iarrtas gus tachartas an dèidh làimhe a’ bualadh air cùl-cinn/fearann air a ghleidheadh mar roinn-ruithe clàraichte [cuir a-steach ainm a’ Chùil-chinn/an Fhearainn air a Ghleidheadh mar Roinn-ruithe] air lean.’

Was this page helpful?