Stiùireadh farsaing mu lìonadh a-steach Foirm D

Buinidh an stiùireadh seo ri lìonadh a-steach Form D (iarrtas gus cùl-cinn ùr a chlàradh a’ chiad turas).

Foirm D (PDF, 835KB)

Chaidh an fhoirm a dhealbhadh air dà adhbhar. Anns a’ chiad dol-a-mach, tha e a’ leigeil leat fiosrachadh a tha a dhìth air Neach-gleidhidh Clàran na h-Alba gus Clàr-clàraidh a chlàradh is a chur a-mach airson a’ chùil-chinn agad a thoirt seachad. San dara dol-a-mach, tha pàirtean sònraichte den fhoirm airson Coimisean na Croitearachd a bheir sùil air an iarrtas agad mus tèid a chur air adhart dhan Neach-ghleidhidh gus a chlàradh.

Feumar na raointean uile a bhuineas ri cur a-steach an iarrtais seo a lìonadh a-steach. Bu chòir dhut an fhoirm-iarrtais a lìonadh a-steach cho coileanta agus a ghabhas oir mura toir thu am fiosrachadh a tha a dhìth, dh’fhaodadh èirigh mar thoradh gun tèid an t-iarrtas agad a chur air ais thugad, a dh’adhbharaicheas dàil a ghabhadh seachnadh air clàradh na croite agad.

Adhbhar na Foirme

Bu chòir Foirm D a lìonadh a-steach nuair a thathar ag iarraidh cùl-cinn ùr a chlàradh a rèir earrann 24(1)(a) de dh’Achd Ath-leasachadh Croitearachd (Alba) 2010 a chlàradh a’ chiad turas.  Bidh an suidheachadh seo ag èirigh air an t-socrachadh fo earrann 51A(1) de dh’Achd nan Croitearan (Alba) 1993 gus fearann a shònrachadh mar chùl-cinn.

Bu chòir an t-iarrtas a chur a-steach dhan Choimisean an toiseach, a nì sgrùdadh air an fhiosrachadh a rèir Clàr nan Croitean mus tèid a chur air adhart dhan Neach-ghleidhidh.

Nota 1 Fiosrachadh mun Iarrtas

Ma tha thu a’ cur an iarrtais agad a-steach às leth eagrachaidh no companaidh bu chòir dhut ainm an eagrachaidh no na companaidh a chur anns an raon iomchaidh.

Mar roghainn eile, feumaidh tu d’ ainm is do sheòladh agus àireamh-fòn tron latha le còd na sgìre ionadail a chur a-steach.

Cuideachd, feumaidh tu an ceann-latha-breith agad a chur a-steach. Ged a tha am fiosrachadh seo a dhìth air Coimisean na Croitearachd, chan eil de dh’ùghdarras aig Clàran na h-Alba fo na h-ullachaidhean buntainneach ann an Achd Dìon-dàta 1998 gus fiosrachadh pearsanta den t-seòrsa a chumail sna tasgaidhean aca. Air an adhbhar seo, thèid an ceann-latha-breith agad a dhubhadh às le Coimisean na Croitearachd mus tèid an t-iarrtas agad a chur air adhart don Neach-ghleidhidh agus cha tèid a chumail an cois an iarrtais agad mar chuid den chlàr phoblach.

Faodaidh tu fiosrachadh a chur ann cuideachd mu àireamh an fhòn-làimhe agad agus mu sheòladh post-dealain ma thogras tu gus an roghainn a thoirt do Choimisean na Croitearachd fios a chur ort le fear seach fear de na modhan seo.

Nota 2 Fiosrachadh mu Luchd-gnìomha (ma tha iomchaidh)

Ann an cuid de shuidheachaidhean, faodar an t-iarrtas a chur a-steach às leth an tagraiche a tha air ainmeachadh ann an earrann 1 den fhoirm seo le cuideigin ag obair mar luchd-gnìomha dha – mar eisimpleir, neach-lagha. Ma tha thu nad neach-lagha, a bharrachd a bhith a’ toirt seachad fios mun tagraiche ann an earrann 1 den fhoirm seo, bu chòir dhut fios a chur a-steach mu d’ ainm, do chomharradh, do sheòladh-puist, còd-postachd agus àireamh-fòn tron latha ann an earrann 2 den fhoirm seo. Cuideachd, faodaidh tu fiosrachadh a chur ann cuideachd mu àireamh an fhòn-làimhe agad agus mu sheòladh post-dealain ma thogras tu gus an roghainn a thoirt do Choimisean na Croitearachd fios a chur ort le fear seach fear de na modhan seo.

Nota 3 Tuairisgeul den Chùl-chinn Ùr

Bu chòir dhut an Àireamh air Clàr nan Croitean, an t-ainm a thathar a’ gabhail air an fhearann a thoirt, agus an Sgìre sa bheil e a thoirt seachad.

Bu chòir plana a sheallas an cùl-cinn a chur a-steach leis an iarrtas agad.  Bu chòir gun gèilleadh na planaichean uile ris na slatan-tomhais mu mhapadh ann anns an sgrìobhainn-stiùiridh aig Clàran na h-Alba ‘Slatan-tomhais mu Phlanaichean-iarrtais gu Clàr na Croitearachd: ‘Stiùireadh mu ullachadh phlanaichean airson iarrtasan gu Clàr na Croitearachd’.

Nota 4 Ainm agus Seòladair Sealbhadair a’ Chùil-chinn

Is e a tha ann an sealbhadair cùl-cinn neach aig a bheil an cùl-cinn.

Feumar ainm agus seòladh an t-sealbhadair (no gach sealbhadair ma tha barrachd na aonan ann) a thoirt.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 4 den fhoirm agus earrann 9 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm is seòladh sealbhadair/shealbhadairean sam bith eile den chùl-chinn a chur a-steach.

Nota 5 Fios air Croitean le Còir anns a’ Chùl-chinn

Bu chòir an raon seo a lìonadh do gach croit a fhuair roinn sa chùl-chinn.  Anns gach suidheachadh, bu chòir seòladh na croite a thoirt.

Leig fios mas e do thoil e ma tha co-dhiù aon chroit le ùidh sa chùl-chinn air a clàradh ann an Clàr na Croitearachd le bhith a’ diogadh a’ bhogsa iomchaidh. Nuair a tha a’ chroit air a bhith air a clàradh ann an Clàr na Croitearachd mar-thà, bu chòir Àireamh na Croite ann an Clàr na Croitearachd a thoirt.

A thaobh croite nach eil air a clàradh, bu chòir ainm is seòladh iomlan le còd-postachd a’ chroiteir no a’ chroiteir mar shealbhadair-còmhnaidhe a thoirt a rèir mar as iomchaidh.

Is e a tha ann an croitear neach-gabhail a rèir brìgh earrann 3 de dh’Achd nan Croitearan (Alba) 1993. Bu chòir mar sin ainm agus seòladh an neach a tha air a chlàradh le Coimisean na Croitearachd mar an neach-gabhail a chur a-steach mar neach-gabhail an seo. Ann am beagan shuidheachaidhean far a bheil dithis chroitearan, bu chòir dhut na h-ainmean agus na seòlaidhean aca a chur a-steach.

Is e a tha ann an croitear mar shealbhadair-còmhnaidhe croitear no cuideigin air ainmeachadh leis a’ chroitear aig àm a’ cheannaich bhon uachdaran no a cheannaich a’ chroit bho leithid de neach agus nach eilear air a’ chroit a leigeil gu pàrtaidh sam bith eile. Nuair a tha aon neach no barrachd air a’ chroit a cheannach, feumaidh iad a bhith nan sealbhadairean air ìre làn na croite gus a bhith mar chroitear mar shealbhadair-còmhnaidhe. Feumar ainm agus seòladh gach croiteir mar shealbhadair-còmhnaidhe a thoirt.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 5 den fhoirm agus earrann 9 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm croiteir/chroitearan sam bith eile a chur a-steach.

Nota 6  Ainm agus Tiotal Dhaoine Eile aig a bheil Còir sa Chùl-chinn

Ann an cuid de shuidheachaidhean, faodaidh gum bu còraichean ann an roinn sa chùl-chinn aig luchd-seilbh no luchd-gabhail nach eil a’ gleidheadh an fhearainn aca fo ghabhaltas-croitearachd.  Nuair a thachras seo, bu chòir gum biodh ainm agus seòladh a h-uile duine aig a bheil a leithid de chòir a chur air an fhoirm-iarrtais.

Bu chòir dhut diog a chur sa bhogsa mura bheil àite gu leòr ann an earrann 6 den fhoirm agus earrann 9 den fhoirm seo (‘Barrachd Fiosrachaidh’) a chleachdadh gus ainm is seòladh sealbhadair/shealbhadairean sam bith eile aig a bheil còir anns a’ chùl-chinn a chur a-steach.

Nota 7 Fiosrachadh air a chur a-steach mar thaic ris an Iarrtas

Is e a tha ann an earrann 7 liosta a leigeas leat na bogsaichean ann a chleachdadh gus leigeil fhaicinn dè am fiosrachadh a chuir thu a-steach fo chòmhdach an iarrtais agad. Bu chòir dhut an earrann seo a lìonadh a-steach oir cuidichidh i riut gus a dhearbhadh gun do chuimhnich thu air na sgrìobhainnean, seic is an leithid a tha dhìth a chur a-steach, agus mar chlàr a chumas Coimisean na Croitearachd den fhiosrachadh a chuireadh an làthair mar thaic ris an iarrtas agad.

Bu chòir dhut am bogsa ann a chleachdadh gus fiosrachadh eile a chuir thu ris an iarrtas agad a nochdadh (a’ cleachdadh earrann ‘Barrachd Fiosrachaidh’ den fhoirm mar a tha a dhìth).

Bu chòir dhut am modh-pàighidh a tha thu ag iarraidh cleachdadh a shònrachadh – seic, Cairt-fhiachan no Cairt-creideis - le bhith a’ cur diog anns a’ bhogsa iomchaidh. Mas ann le seic a tha thu a’ pàigheadh, bu chòir a dhèanamh air a pàigheadh gu ‘Coimisean na Croitearachd’.

Tha fiosrachadh mu na cìsean a chuirear a thaobh iarrtais gus clàradh ann an Clàr na Croitearachd ri fhaotainn ann an Òrdan Clàr na Croitearachd (cìsean) (Alba) 2012.

Nota 8 Ceadachadh

Nuair a lìonas tu a-steach an earrann seo den fhoirm, bidh thu a’ ceadachadh don Neach-ghleidhidh an cùl-cinn ùr a chlàradh ann an Clàr na Croitearachd.

Tha thu a’ dearbhadh air do shon fhèin agus – nuair as iomchaidh – às leth an duine/nan daoine a tha thu a’ riochdachadh gu bheil am fiosrachadh air a thoirt seachad air an fhoirm agus air a’ phlana na cois ceart a rèir do chuid eòlais is bheachdan.

Cuiridh an Neach-gleidhidh Teisteanas-clàraidh a-mach mar dhearbhadh gu bheil an clàradh air a choilionadh. Sònraich an seòladh post-dealain a tha ag iarraidh airson teastanais mas e do thoil e.

Ma tha thu a’ cur do làimhe ris an fhoirm às leth an tagraiche, feumaidh tu d’ ainm agus do sheòladh a chur sa bhogsa air an son.

Bu chòir am bogsa ‘Cleachdadh Oifigeil’ fhàgail bàn oir thèid seo a lìonadh a-steach le Coimisean na Croitearachd mus cuir iad air adhart gu Clàran na h-Alba e.

Nota 9 Barrachd Fiosrachaidh

Faodaidh tu barrachd fiosrachaidh mu na pàrtaidhean – mar eisimpleir, sealbhadair – nach eil àite gu leòr air a shon ann an àite sam bith eile air an fhoirm – a chur a-steach an seo. Faodaidh tu an earrann seo den fhoirm a chleachdadh cuideachd gus fiosrachadh sam bith eile a bhuineas ris an iarrtas agad nad bheachd a chur ann. Ma chleachdas tu an earrann seo den fhoirm gus barrachd fiosrachaidh a thoirt, bu chòir dhut an earrann den fhoirm ris am buin am fiosrachadh seo a shònrachadh gu soilleir fo cheann air leth, mar eisimpleir ‘Ainm agus Seòladh an t-Sealbhadair air lean.’ agus/no ‘Ainm agus Seòladh a’ chroiteir/nan croitearan mar Shealbhadair(ean)-còmhnaidhe. Ma tha feum air, faodaidh tu duilleag(an) eile a chleachdadh ach bu chòir gum biodh seo ceangailte gu soilleir ris a’ phrìomh fhoirm-iarrtais, mar eisimpleir ‘Barrachd Fiosrachaidh ceangailte ris an iarrtas gus Cùl-cinn Ùr [cuir a-steach ainm a’ Chùil-chinn Ùir] a chlàradh a’ Chiad Turas air lean.’

Was this page helpful?